20июль

Слова благодарности университету и преподавателям выпускницы Восточного института Гэрэлмы Жигдылмеевой на родном бурятском языке

13 июля 2020, БГУ им. Д. Банзарова
1101а2379

13 июля 2020 г. в Восточном институте БГУ им. Доржи Банзарова прошла церемония вручения дипломов выпускникам бакалавриата направлений: филология - родной язык и литература (бурятский язык/эвенкийский язык), английский язык; востоковедение - бурятский язык и китайский, магистратуры направления: зарубежная филология.

Жигдылмеева Гэрэлма, студентка гр. 16160 (направление:  филология - родной язык и литература, английский язык), получившая диплом с отличием, написала слова благодарности своему университету и преподавателям на родном бурятском языке.

Сайн байна! Минии нэрэ обог Жигдылмеева Гэрэлма. Зүүн зүгэй Дээдэ һургуулиин буряад болон эвенк хэлэнэй тэнхимэй, 4 ангиин 16160-хи бүлгэмэй оюутанби.

Дүрбэн тэгшэ жэлэй туршада хэлэ бэшэгһээ гадна олон ондоо юумэндэ һураабди. Буряад Уласай Хурамхаанай аймагай нютагуудаар фольклорно практикада ошоод, нютаг хэлэнтэйнь, байгаалитайнь, ажабайдалтайнь һайнаар танилсаа бэлэйбди. Англи хэлээр практикаяа нютаг нютагтаа заажа багшын ажал хэр хүндэ байнаб гэжэ бэедээ үзөөбди. Буряад хэлээр практикаяа 29 Буряад гимназида тушаахадаа хүүгэдэй ухаан дотор түрэл хэлэнэймнай һайханиие, баяниие бидэндэ тон үнэтэй сэнтэй гэжэ дамжуулха гэжэ оролдообди. Дээдэ һургуулиингаа нэрэ нэрлүүлэн эрдэм ухаанай конференци, олимпиада, мүрысөөнүүдтэ эдэбхитэй хабаадаабди. Жэшээлхэдэ, Монгол Ороной Улаанбаатар хотодо үнгэрһэн уласхоорондын конференцидэ, Татарстан Уласай Казань хотодо болоһон уласхоорондын литературна фестивальда, университет дотороо элдэб янзын буряад хэлэндэ зорюулһан олимпиадануудта, «Оюутадай хабар» фестивальда дуу хатарта, тамирай талаар волейбол, теннис гэхэ мэтын мүрысөөнүүдтэ дуратайгаар хабаадажа үрэ дүнгүүдые харуулаабди. Тиихэдэ үшөө һайн стипенди абаһандаа ехэ жаргалтай сагаа үнгэргөөбди.

Энэ дүрбэн жэл соо бидэ англи хэлэ үзөөд, хурса буряад хэлэтэй, буряад сэдьхэлтэй, зоригтой болообди. Хэшээлдээ багша бүхэнэй үгэһэн мэдэсэ, һургаал сэдьхэл дотороо хадгалан, һанан һанан ябахабди. Бидэ тон ехэ баярые багшанартаа хүргэнэбди. Халхарова Лариса Цымжитовна куратортаа бидэндэ эжэлүүдгүй туһалжа, харалсажа ябаһандань маша ехэ баяраа мэдүүлнэбди. Манай амжалтанууд булта багшанараймнай хүндэ ажалай хүсөөр бүтөө. Тиигээд бидэ тон эбтэй, олон ондоо хэлэтэй нүхэдтэй болоһондоо баяртайбди. Yнэхөөрөө, Д. Банзаровай нэрэмжэтэ БГУ-дэ һураһанаа бидэ дулаанаар дурсажа ябахабди.

Жигдылмеева Гэрэлма, гр. 16160, Восточный институт, Высшая школа бурятского языка и литературы